1. Yleistä
ReceiptHero Oy on kehittänyt sähköisten kuittien välittämisen mahdollistavan avoimen ReceiptHero-kuittiekosysteemin (”ReceiptHero”).

ReceiptHeroa voivat hyödyntää kuitteja tuottavat elinkeinonharjoittajat (”Elinkeinonharjoittajat”), kuitteja käsittelevät sovelluskehittäjät (”Sovelluskehittäjät”, sovellustensa osalta ”Kumppanisovellukset”) ja yritysasiakkaat edustajineen (”Yritysasiakkaat”) sekä täysi-ikäiset kuluttajat (”Kuluttajat”, Yritysasiakkaat ja Kuluttajat yhteisesti ”Loppukäyttäjät”). Sovelluskehittäjä voi halutessaan pyytää ReceiptHeroa käsittelemään myös niiden Sovelluskehittäjän asiakkaiden sähköisiä kuitteja, jotka eivät ole sopimussuhteessa ReceiptHeroon ("Sovelluskehittäjän Asiakkaat").

Näissä yleisissä sopimusehdoissa määritetään ne ehdot, joiden mukaan ReceiptHero integroidaan osaksi Kumppanisovellusta ja joiden mukaan Sovelluskehittäjä voi hyödyntää ReceiptHeroa liiketoiminnassaan.

2. Sopimus
Nämä yleiset sopimusehdot yhdessä ReceiptHeron verkkosivuilta saatavilla olevan tietosuojakäytännön sekä ReceiptHeron ja Sovelluskehittäjän mahdollisesti erikseen yksilöimien muiden sopimusliitteiden kanssa muodostavat ReceiptHeroa koskevan koko sopimuksen (”Sopimus”) ReceiptHeron ja Sovelluskehittäjän välillä.

Sopimus syntyy, kun Sovelluskehittäjä on kirjallisesti hyväksynyt Sopimuksen. Jos sopimusasiakirjojen välillä on ristiriitoja, sovelletaan ensisijaisesti ReceiptHeron tietosuojakäytäntöä sekä ReceiptHeron muita sopimusliitteitä toisiaan täydentävästi, ja toissijaisesti näitä yleisiä sopimusehtoja.

3. Integraatio
ReceiptHero integroidaan osaksi Kumppanisovellusta erillisen integraatioprojektin mukaisesti (”Integraatio”). Integraatio toteutetaan ReceiptHeron tarjoamien rajanpintojen avulla sekä ReceiptHeron vaatimusten ja määritysten mukaisesti.

Sovelluskehittäjä toteuttaa Integraation omalla kustannuksellaan ja haluamassaan aikataulussa, ellei Sopimuksessa toisin sovita. Sovelluskehittäjä pitää ReceiptHeron tietoisena Integraation etenemisestä ja vastaa Integraatiota koskeviin ReceiptHeron kysymyksiin ilman aiheetonta viivytystä.

Sovelluskehittäjä voi ryhtyä hyödyntämään ReceiptHeroa, kun ReceiptHero on kirjallisesti hyväksynyt Integraation.

4. Sovelluskehittäjän pääasialliset tehtävät
Sovelluskehittäjän pääasiallisena tehtävänä on (i) tarjota Loppukäyttäjille sähköisten kuittien ("ReceiptHero-kuitti") tarkastelupalveluita tai muita ReceiptHero-kuitteihin perustuvia lisäarvopalveluita, (ii) tarjota Loppukäyttäjille ns. ensimmäisen tason tukipalvelut ReceiptHeron mahdollisten häiriö- ja vikatilanteiden varalle, (iii) ylläpitää osaltaan Integraatiota, Kumppanisovellusta ja muita ReceiptHeron toiminnan kannalta tarpeellisia toimintaympäristöjä ja tietoliikenneyhteyksiä, sekä (iv) pyrkiä osaltaan varmistumaan, etteivät Loppukäyttäjät käytä väärin ReceiptHeroa.

Sovelluskehittäjä vastaa lisäksi siitä, että sen oma henkilökunta, joka on tekemisissä ReceiptHeron kanssa, tuntee ReceiptHeron perusominaisuudet ja toimintaperiaatteet sekä on sitoutunut noudattamaan salassapitovelvollisuutta tietojen käsittelyssä.

Sovelluskehittäjän tulee ReceiptHeron tai Yritysasiakkaan pyynnöstä viipymättä estää sellaisten Yritysasiakkaiden edustajien pääsy ReceiptHeroon Kumppanisovelluksen yhteydessä, jotka eivät ole enää Yritysasiakkaan palveluksessa.

Lisäksi Sovelluskehittäjän tulee ReceiptHeron tai Loppukäyttäjän pyynnöstä poistaa sellaisten Loppukäyttäjien tiedot, joita koskevien tietojen poistamista tai käsittelyn lopettamista Loppukäyttäjä on tietosuojalainsäädännön nojalla pyytänyt, sekä kohtuullisessa määrin avustaa ReceiptHeroa muidenkin tietosuojalainsäädännöstä tulevien velvoitteiden täyttämisessä.

5. Kumppanisovellus ja Sovelluskehittäjän palvelut
Sovelluskehittäjä on velvollinen sisällyttämään ReceiptHeron käyttöehdot Loppukäyttäjille sekä ReceiptHeron tietosuojakäytännön osaksi Kumppanisovellustaan siten, että Loppukäyttäjä, joka ottaa ReceiptHeron käyttöön Kumppanisovelluksen yhteydessä, tulee hyväksyneeksi mainitut ehdot käyttöönoton yhteydessä. Mainittujen seikkojen toteutustavat määritetään tarkemmin Integraation yhteydessä.

Sovelluskehittäjä määrittelee Loppukäyttäjille tarjoamiensa palveluiden tarkemman sisällön, niihin sovellettavat ehdot ja niistä perityt maksut itse sekä vastaa yksin niiden tuottamisesta.

6. ReceiptHeron ylläpito, vikatilanteet ja tukipalvelut
ReceiptHero pyrkii kohtuullisin toimin siihen, että ReceiptHero ja sen rajapinnat ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä pois lukien ReceiptHeron kehitys- tai huoltoajankohdat, joista ReceiptHero pyrkii ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

ReceiptHeron häiriö tai vikatilanteissa Sovelluskehittäjän tulee viipymättä ilmoittaa havaitsemastaan viasta ReceiptHerolle. Sovelluskehittäjän tulee lisäksi tarjota Loppukäyttäjille ns. ensimmäisen tason tukipalvelut ReceiptHeron mahdollisten vika- tai häiriötilanteiden varalle.

ReceiptHero toimittaa Sovelluskehittäjälle ensimmäisen tason tukipalveluiden tarjoamiseksi tarvittavia ohjeita ja materiaaleja. Sovelluskehittäjä voi eskaloida Loppukäyttäjän tukipyynnön ReceiptHerolle ns. toisen tason tukeen, jos tukipyyntöä ei voida ratkaista ReceiptHeron toimittaminen ohjeiden ja materiaalien avulla.

7. Muutokset
ReceiptHero voi kehittää ja muuttaa ReceiptHeroa. ReceiptHerolla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja, ReceiptHeron käyttöehtoja loppukäyttäjille ja ReceiptHeron tietosuojakäytäntöä ilmoittamalla siitä vähintään 90 päivää etukäteen. Jos Sovelluskehittäjä tämän jälkeen käyttää ReceiptHeroa, sen katsotaan hyväksyneen päivitetyt sopimusehdot tai tietosuojakäytännön. Sovelluskehittäjän tulee saattaa päivitetyt ehdot osaksi Kumppanisovellusta.

Muiden sopimusliitteiden muutoksista on sovittava kirjallisesti erikseen, jotta muutokset olisivat päteviä.

8. Markkinointi ja referenssit
Integraation valmistuttua Sovelluskehittäjä tiedottaa asiakaskuntaansa ReceiptHeron käyttöönotosta.

Sovelluskehittäjällä on Sopimuksen ollessa voimassa oikeus käyttää hyvien liiketapojen mukaisesti ReceiptHeroa koskevia tunnusmerkkejä.

ReceiptHerolla on oikeus käyttää hyvän liiketavan mukaisesti Sovelluskehittäjän nimeä tai logoa sekä tämän Sopimuksen mukaista yhteistyötä referenssinään.

9. Maksut ja kustannukset
ReceiptHeron Sovelluskehittäjältä perimät maksut on yksilöity Sopimuksessa. Molemmat osapuolet vastaavat kustannuksistaan tähän Sopimukseen ja sen täyttämiseen liittyen (ml. ReceiptHeron käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kustannuksista), ellei toisin kirjallisesti sovita.

10. Tietosuoja
ReceiptHeron toteuttamisessa noudatetaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä ReceiptHeron verkkosivuilta saatavilla olevaa tietosuojakäytäntöä, johon Sovelluskehittäjä vakuuttaa perehtyneensä huolellisesti.

Sovelluskehittäjä sitoutuu osaltaan käsittelemään ReceiptHero-kuitteja ja muita Loppukäyttäjien tietoja kulloinkin Suomessa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sovelluskehittäjä varmistaa, että ne henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Sovelluskehittäjä auttaa ja toteuttaa rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista suhteessa omiin toimintoihinsa sekä ReceiptHeron toimintoihin.

Sovelluskehittäjä on rekisterinpitäjä niiden Loppukäyttäjien henkilötietojen osalta, joita se vastaanottaa ReceiptHerolta ja joita se käsittelee omassa liiketoiminnassaan.

Siltä osin kuin ReceiptHero käsittelee Sovelluskehittäjän Asiakkaita koskevia tietoja, rekisterinpitäjänä toimii Sovelluskehittäjä ja käsittelijänä ReceiptHero. Ellei ReceiptHeron ja Sovelluskehittäjän välillä ole erikseen toisin sovittu, Sovelluskehittäjän Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn osalta noudatetaan seuraavaa:

A. ReceiptHeron velvollisuudet ja oikeudet

(i) ReceiptHero käsittelee henkilötietoja ainoastaan Sovelluskehittäjän lukuun sekä tietosuojalainsäädännön ja ReceiptHeron sopimusehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti;

(ii) ReceiptHero toteuttaa mahdolliset henkilötietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle vain tietosuojalainsäädännön sekä ReceiptHeron sopimusehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti;

(iii) ReceiptHero käsittelee henkilötietoja ainoastaan Sovelluskehittäjän antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti, ellei ReceiptHeroon sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä toisin vaadita;

(iv) ReceiptHero varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ovat joko sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus;

(v) ReceiptHero toteuttaa henkilötietojen käsittelijää koskevat pakottavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten tietoturvatoimenpiteet, käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi;

(vi) ReceiptHero auttaa Sovelluskehittäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä;

(vii) ReceiptHero auttaa Sovelluskehittäjää tämän pyynnöstä täyttämään rekisterinpitäjää koskevat tietosuojalainsäädännön vaatimukset, taikka varmistumaan siitä taikka osoittamaan sen, että Sovelluskehittäjä on noudattanut tällaisia vaatimuksia ja saattaa Sovelluskehittäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen ReceiptHeron käsittelijänä toimimista ja säännösten noudattamisen osoittamista varten;

(viii) ReceiptHero auttaa Sovelluskehittäjää varmistamaan, että Sovelluskehittäjälle rekisterinpitäjänä säädettyjä velvollisuuksia koskien käsittelyn turvallisuutta, tietoturvaloukkauksista ilmoittamista rekisteröidyille ja viranomaisille, sekä vaikutustenarvioinnin tekemistä ja siitä tehtävää ennakkokuulemista, noudatetaan siltä osin kuin kyse on ReceiptHeron suorittamasta käsittelystä, ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja henkilötietojen käsittelijän saatavilla olevat tiedot;

(ix) ReceiptHero poistaa tai palauttaa Sovelluskehittäjän pyynnöstä ne henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista Sovelluskehittäjän ja ReceiptHeron välisen sopimuksen päätyttyä, ellei ReceiptHeroon sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä toisin vaadita;

(x) ReceiptHero sallii Sovelluskehittäjän tai muun Sovelluskehittäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset, sekä osallistuu näihin;

(xi) ReceiptHero ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä Sovelluskehittäjälle saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta tai jos se katsoo, että Sovelluskehittäjän antamat ohjeet henkilötietojen käsittelemiseksi ovat lainvastaisia;

(xii) ReceiptHero saa käyttää sopimusvelvoitteita suorittaessaan muiden henkilötietojen käsittelijöiden palveluksia ja siirtää henkilötietoja tässä tarkoituksessa ilman erillistä Sovelluskehittäjän ennakkolupaa myös EU/ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon tietosuojalainsäädännön mukaisesti;

(xiii) ReceiptHero on vastuussa käyttämänsä toisen henkilötietojen käsittelijän velvoitteiden suorittamisesta suhteessa Sovelluskehittäjään; ja

(xiv) ReceiptHerolla on oikeus veloittaa Sovelluskehittäjää yllä mainituista toimenpiteistä tuntiperusteisesti kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaan.

B. Sovelluskehittäjän velvollisuudet ja oikeudet

(i) Sovelluskehittäjän tulee käsitellä henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa;

(ii) Sovelluskehittäjä on velvollinen antamaan kustannuksellaan ReceiptHerolle tätä sitovat kirjalliset ohjeet ja tarvittavat tiedot henkilötietojen käsittelystä;

(iii) Sovelluskehittäjä vastaa kaikista tietosuojalainsäädäntöön perustuvista rekisterinpitäjän velvoitteista suhteessa rekisteröityihin (ml. rekisteröityjen informointi henkilötietojen käsittelystä) ja ReceiptHeroon ja lisäksi siitä, että sen antamat ohjeet henkilötietojen käsittelystä ovat tietosuojalainsäädännön mukaiset;

(iv) Sovelluskehittäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että sillä on oikeus antaa ReceiptHerolle antamansa henkilötiedot

(v) Sovelluskehittäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että se on saanut asiakkailtaan tarvittavat suostumukset ReceiptHeron tietosuojakäytännössä tarkemmin kuvattua markkinointia varten; ja

(vi) Sovelluskehittäjä valtuuttaa ReceiptHeron käsittelemään luovuttamiaan henkilötietoja näiden sopimusehtojen mukaisesti.

C. Sovelluskehittäjän antamat ohjeet henkilötietojen käsittelylle

(i) ReceiptHeron tulee käsitellä Sovelluskehittäjän Asiakkaita koskevia henkilötietoja tunnistaakseen Sovelluskehittäjän Asiakkaita koskevat sähköiset kuitit muiden ReceiptHeron käsittelemien sähköisten kuittien joukosta ja välittääkseen ne eteenpäin Sovelluskehittäjän kanssa Integraation yhteydessä tai muutoin tarkemmin sovitulla tavalla;

(ii) ReceiptHerolla on oikeus lisätä Sovelluskehittäjän Asiakkaiden sähköisille kuiteille markkinointiviestejä sekä tuottaa Sovelluskehittäjän Asiakkaiden sähköisistä kuiteista anonyymissä tilastomuodossa olevaa tietoa siten kuin ReceiptHeron tietosuojakäytännössä on tarkemmin kuvattu; ja

(iii) Käsiteltävät henkilötiedot koskevat Sovelluskehittäjän Asiakkaiden kuitteja ja niistä ilmeneviä tietoja, kuten myyjä yhteystietoineen, ostokset hintoineen ja veroineen, kuitinantoajankohta, kuitin tunniste ja ostoksen yhteydessä käytetty maksukortti sekä muut kuitilta tavanomaisesti ilmenevät tiedot.

11. Tietoturva

ReceiptHero toteuttaa ReceiptHeron noudattaen tavanomaisia tietoturvakäytäntöjä, kuten välitettyjen tietojen salausta sekä rajattua varmuuskopiointia. ReceiptHerolla on oikeus tilapäisesti katkaista pääsy ReceiptHeroon, jos (i) Sovelluskehittäjä tai sen käyttämät laitteet tai ohjelmistot mahdollisesti vaarantavat Palvelujen, ReceiptHeron tai kolmansien osapuolten tietoturvan, tai jos (ii) ReceiptHeroon kohdistuu vakava tietoturvauhka.

12. Immateriaalioikeudet
ReceiptHero tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki ReceiptHeroa koskevat immateriaalioikeudet (mukaan luettuna tekijänoikeudet, tietokannat, tavaramerkit, mallioikeudet, patentit, hyödyllisyysmallit, domain-nimet sekä näitä koskevat hakemukset).

Sovelluskehittäjä saa käyttää ReceiptHeroa vain Sopimuksen mukaisesti ja sen voimassaolon ajan. Sovelluskehittäjä ymmärtää ja hyväksyy, että ReceiptHeron ja sen taustalla olevat ohjelmistot sisältävät ReceiptHeron ja kolmansien osapuolten liikesalaisuuksia, kuten ohjelmiston lähdekoodi, ohjelmistokomponenttien erityiset suunnittelutavat, rakennekaavat ja -logiikat, ohjelmointitekniikat ja näitä koskevat dokumentit. ReceiptHeron ja sen taustalla olevien ohjelmistojen tai niiden koodin kopiointi, purkaminen, tutkiminen tai takaisinmallintaminen on kiellettyä. Sovelluskehittäjä sitoutuu olemaan hyödyntämättä sellaisia avoimen lähdekoodin komponentteja, jotka voisivat velvoittaa ReceiptHeron taustalla olevien ohjelmistojen lähdekoodin paljastamiseen.

Jos kolmas osapuoli väittää ReceiptHeron loukkaavan sen immateriaalioikeuksia, ReceiptHerolla on oikeus (i) hankkia tarvittavat käyttöoikeudet ReceiptHeron käytön jatkamiseksi, (ii) muuttaa ReceiptHeroa loukkauksen poistamiseksi, tai (iii) irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi. ReceiptHerolla ei ole tällaisissa tilanteissa muita vastuita tai velvoitteita.

13. Salassapito
Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaiseksi ymmärrettävä (”Luottamukselliset tiedot”).

Luottamuksellisena tietona ei pidetä tietoa, joka (i) on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, (ii) on saatu kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (iii) oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen samaisen tiedon vastaanottamista toiselta osapuolelta, tai jonka (iv) toinen osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toisen osapuolen Luottamuksellista tietoa.

Osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä Luottamuksellisia tietoja muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja niihinkin vain Sopimuksen kestäessä. Sopimuksen päättymisen jälkeen osapuolet viipymättä palauttavat toisiltaan saamansa Luottamukselliset tiedot tai tuhoavat ne todistettavasti.

Tähän kohtaan 13 liittyvät velvoitteet ovat voimassa Sopimuksen ajan ja joka tapauksessa 3 vuoden ajan Luottamuksellisen tiedon luovutusajankohdasta lukien, vaikka Sopimus päättyisikin aikaisemmin. Tämä kohta ei rajoita osapuolen lakisääteistä vastuuta yritys- tai liikesalaisuuksiin taikka tietosuojalainsäädäntöön liittyen.

Osapuolella on tämän kohdan 13 estämättä oikeus käyttää omassa liiketoiminnassaan, luovuttaa kolmansille osapuolille ja vastaavasti julkaista ReceiptHeron käytöstä kerättyjä tietoja anonymisoidussa muodossa taikka muulla vastaavalla tavalla edellyttäen, ettei tämä muu vastaava tapa vaaranna osapuolen Luottamuksellisten tietojen suojaa. Loppukäyttäjää koskevien osto- ja henkilötietojen osalta sovelletaan kuitenkin aina kohtaa 10.

14. Ei takuuta, vastuunrajoitukset
ReceiptHeron hyödyntäminen tapahtuu Sovelluskehittäjän omalla vastuulla. Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa ReceiptHero tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman takuita saatavuudesta, käytettävyydestä, virheettömyydestä taikka soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

ReceiptHero ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten tietojen katoamisesta tai niiden uudelleenluomisesta, saamatta jääneistä voitoista tai eduista, liikevaihdon vähentymisestä, mainehaitasta, kateostoista, kolmansille aiheutuneista vahingoista tai muista ennalta arvaamattomista vahingoista.

15. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa toistaiseksi tai Sopimuksessa tarkemmin yksilöidyn määräajan. Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa kirjallisesti toistaiseksi voimassa oleva Sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisajan kuluessa noudatetaan Sopimuksen ehtoja.

Molemmilla osapuolilla on lisäksi oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos (i) toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut Sopimusta eikä ole korjannut menettelyään 14 päivän kuluessa vastaanotettuaan toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen sopimusrikkomuksesta, tai (ii) toinen osapuoli ajautuu konkurssiin, asetetaan yrityssaneeraukseen tai osoittautuu muutoin kykenemättömäksi vastaamaan Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Sopimuksen päätyttyä Loppukäyttäjien ReceiptHero-kuitit ja muut osto- ja henkilötiedot tulee hävittää ReceiptHeron tietosuojakäytännön mukaisesti, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai Loppukäyttäjän Sovelluskehittäjälle antamasta nimenomaisesta suostumuksesta muuta johdu.

16. Ylivoimainen este
Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa ja jonka johdosta osapuolen velvoitteiden täyttäminen muodostuu kohtuuttoman vaikeaksi tai mahdottomaksi (”Ylivoimainen este”). Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, mielenosoitusta, työselkkausta, lakkoa, työtaistelutoimenpidettä, tulipaloa, luonnonmullistusta, tietoliikennekatkosta tai muuta vastaavaa seikkaa. Osapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään välittömästi, jos Ylivoimainen este on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan Sopimuksen täyttämiseen vähintään 30 päivän ajan.

17. Muut ehdot
Sovellettava laki ja riidanratkaisu. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät 60 päivän kuluessa johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet ensiasteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Sopimuksen siirtäminen, alihankinnat. Osapuolella on oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy, tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Muissa tilanteissa Sopimuksen siirtäminen edellyttää toisen osapuolen suostumusta. Osapuolella on oikeus käyttää alihankkijoita tämän Sopimuksen täyttämisessä. Osapuoli vastaa käyttämiensä alihankkijoiden toiminnasta kuin omastaan.

Osittainen mitättömyys. Mikäli jokin tämän Sopimuksen ehto osoittautuu myöhemmin mitättömäksi tai pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen tai muun viranomaisen lainvoimaisella päätöksellä, niin sellainen mitättömyys tai pätemättömyys ei mitätöi koko Sopimusta, vaan Sopimus jää voimaan muilta osin. Osapuolet sitoutuvat korvaamaan mitätöidyn tai pätemättömän ehdon sellaisella vastaavanlaisella sovittavissa olevalla ehdolla, jonka tarkoitus vastaa mitätöidyn tai pätemättömän ehdon taloudellisia päämääriä niin paljon kuin mahdollista.