1. Yleistä
ReceiptHero Oy on kehittänyt sähköisten kuittien välittämisen mahdollistavan avoimen ReceiptHero-kuittiekosysteemin (”ReceiptHero”).

Näissä yleisissä sopimusehdoissa määritetään ne ehdot, joiden mukaan ReceiptHero integroidaan osaksi elinkeinonharjoittajan kassajärjestelmiä, maksupalveluita, sovelluksia tai verkkokauppaa ja joiden mukaan elinkeinonharjoittaja voi tarjota sähköisiä kuitteja ReceiptHeroa hyödyntäville asiakkailleen.

2. Määritelmät
Elinkeinonharjoittaja tarkoittaa ReceiptHeron avulla sähköisiä kuitteja tarjoavaa toimijaa, joka on sopimussuhteessa ReceiptHeroon. Sovelluskehittäjä tarkoittaa ReceiptHeron välittämiä sähköisiä kuitteja käsittelevää toimijaa, joka on sopimussuhteessa ReceiptHeroon. Kumppanisovellus tarkoittaa sovelluskehittäjän sovellusta, joka on yhteydessä ReceiptHeroon. Sovelluskehittäjän Asiakas tarkoittaa Sovelluskehittäjän asiakasta, joka ei ole sopimussuhteessa ReceiptHeroon, mutta jonka maksukorttitietoja ja kuitteja ReceiptHero käsittelee Sovelluskehittäjän ja ReceiptHeron välisen sopimuksen mukaisesti. Yritysasiakas tarkoittaa ReceiptHeroa kuittien vastaanottotarkoituksessa hyödyntävää yritystä edustajineen. Kuluttaja tarkoittaa ReceiptHeroa hyödyntävää kuluttaja-asiakasta. Loppukäyttäjä tarkoittaa sekä Yritysasiakkaita että Kuluttajia, jotka ovat sopimussuhteessa ReceiptHeroon. ReceiptHero-tunniste tarkoittaa Loppukäyttäjän henkilökohtaista tunnistetietoa, kuten maksukorttitietoja tai sähköpostiosoitetta, joilla Loppukäyttäjä hyödyntää ReceiptHeroa. ReceiptHero-kuitti tarkoittaa sähköistä eKuittia, joita ReceiptHero välittää Elinkeinonharjoittajien ja Kumppanisovellusten välillä sekä Loppukäyttäjille.

3. Sopimus
Nämä yleiset sopimusehdot yhdessä ReceiptHeron verkkosivuilta saatavilla olevan tietosuojakäytännön kanssa muodostavat ReceiptHeroa koskevan koko sopimuksen (”Sopimus”) ReceiptHeron ja Elinkeinonharjoittajan välillä.

Sopimus syntyy, kun Elinkeinonharjoittaja on kirjallisesti hyväksynyt Sopimuksen. Jos sopimusasiakirjojen välillä on ristiriitoja, näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan, ellei ReceiptHeron tietosuojakäytännössä ole nimenomaisesti toisin sovittu.

Jos Elinkeinonharjoittajalla on käytössään sovellus, jonka se haluaa saattaa ReceiptHeron Kumppanisovellukseksi, tulee tästä sopia ReceiptHeron kanssa erikseen.


4. Integraatio, valtuutus
ReceiptHero integroidaan osaksi Elinkeinonharjoittajan kassajärjestelmiä, maksupalveluita, sovelluksia tai verkkokauppaa erillisen integraatioprojektin mukaisesti (”Integraatio”).

Integraatio toteutetaan ReceiptHeron tarjoamien rajanpintojen avulla sekä ReceiptHeron vaatimusten ja määritysten mukaisesti. Elinkeinonharjoittaja toteuttaa Integraation omalla kustannuksellaan ja haluamassaan aikataulussa. Elinkeinonharjoittaja pitää ReceiptHeron tietoisena Integraation etenemisestä ja vastaa Integraatiota koskeviin ReceiptHeron kysymyksiin ilman aiheetonta viivytystä.

Siltä osin kuin Elinkeinonharjoittajalla on käytössään ReceiptHeron yhteistyökumppanien kassajärjestelmiä tai maksupalveluita (listaus yhteistyökumppaneista on saatavilla ReceiptHerolta), Elinkeinonharjoittaja valtuuttaa ReceiptHeron suorittamaan Integraation Elinkeinonharjoittajan puolesta.

Elinkeinonharjoittaja voi ryhtyä hyödyntämään ReceiptHeroa, kun ReceiptHero on kirjallisesti hyväksynyt Integraation tai ilmoittanut Integraation valmistumisesta.

5. Elinkeinonharjoittajan pääasialliset tehtävät
Elinkeinonharjoittajan tulee ylläpitää osaltaan Integraatiota sekä ReceiptHeron toiminnan kannalta tarpeellisia Elinkeinonharjoittajan kassajärjestelmiä, maksupalveluita, sovelluksia, verkkokauppaa, toimintaympäristöjä ja tietoliikenneyhteyksiä. Elinkeinonharjoittaja vastaa lisäksi siitä, että sen oma henkilökunta tuntee ReceiptHeron perusominaisuudet ja toimintaperiaatteet sekä on sitoutunut noudattamaan salassapitovelvollisuutta henkilötietojen käsittelyssä.

Elinkeinonharjoittaja vastaa aina Loppukäyttäjien ostamiin tavaroihin tai palveluihin liittyvistä takuu- ja muista velvoitteistaan ja siitä, että se noudattaa kaikissa tilanteissa kuitin tarjoamista koskevia lakeja ja määräyksiä.

6. ReceiptHeron ylläpito ja vikatilanteet
ReceiptHero pyrkii kohtuullisin toimin siihen, että ReceiptHero ja sen rajapinnat ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä pois lukien ReceiptHeron kehitys- tai huoltoajankohdat, joista ReceiptHero pyrkii ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

ReceiptHeron häiriö- tai vikatilanteissa Elinkeinonharjoittajan tulee viipymättä ilmoittaa havaitsemastaan viasta ReceiptHerolle sekä ReceiptHeron pyynnöstä osallistua kohtuullisissa määrin vikatilanteen selvittämiseen ReceiptHeron ja/tai Sovelluskehittäjän kanssa.

7. Muutokset
ReceiptHero voi kehittää ja muuttaa ReceiptHeroa. ReceiptHerolla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ja ReceiptHeron tietosuojakäytäntöä ilmoittamalla siitä vähintään 90 päivää etukäteen. Jos Elinkeinonharjoittaja tämän jälkeen käyttää ReceiptHeroa, sen katsotaan hyväksyneen päivitetyt sopimusehdot tai tietosuojakäytännön.

8. Markkinointi ja referenssit
Integraation valmistuttua Elinkeinonharjoittaja tiedottaa asiakaskuntaansa ReceiptHeron käyttöönotosta.

Elinkeinonharjoittajalla on Sopimuksen ollessa voimassa oikeus käyttää hyvien liiketapojen mukaisesti ReceiptHeroa koskevia tunnusmerkkejä.

ReceiptHerolla on oikeus käyttää hyvän liiketavan mukaisesti Elinkeinonharjoittajan nimeä tai logoa sekä tämän Sopimuksen mukaista yhteistyötä referenssinään.

9. Maksut ja kustannukset
ReceiptHero ei veloita Elinkeinonharjoittajalta ReceiptHeron perustoimintojen käytöstä erillisiä maksuja ja ReceiptHero-kuitit toimitetaan ilman Elinkeinonharjoittajille kohdistuvia erillisiä kustannuksia. Mahdollisista ReceiptHeron Elinkeinonharjoittajille tuottamista markkinointi- tai tilastointipalveluista sovitaan Elinkeinonharjoittajan ja ReceiptHeron kesken erikseen.

Osapuolet vastaavat kustannuksistaan tähän Sopimukseen ja sen täyttämiseen liittyen (ml. ReceiptHeron käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksienkustannuksista), ellei toisin kirjallisesti sovita.

10. Tietosuoja
ReceiptHeron toteuttamisessa noudatetaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä ReceiptHeron verkkosivuilta saatavilla olevaa tietosuojakäytäntöä, johon Elinkeinonharjoittaja vakuuttaa perehtyneensä huolellisesti.

ReceiptHero toimii rekisterinpitäjänä omien asiakkaidensa eli Loppukäyttäjien kuittien ja muiden henkilötietojen osalta. Sovelluskehittäjän Asiakkaiden kuittien ja muiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii Sovelluskehittäjä ja henkilötietojen käsittelijänä vastaavasti ReceiptHero. Elinkeinonharjoittaja toimii rekisterinpitäjänä ja ReceiptHero henkilötietojen käsittelijänä niiden Elinkeinonharjoittajien asiakkaiden kuittien osalta, jotka eivät koske ReceiptHeron Loppukäyttäjiä, eivätkä Sovelluskehittäjän Asiakkaita ("Elinkeinonharjoittajan Muut Asiakkaat").

Elinkeinoharjoittaja voi halutessaan toteuttaa Integraation siten, että ReceiptHerolle toimitetaan vain ReceiptHeron Loppukäyttäjien ja Sovelluskehittäjän Asiakkaiden kuitteja, jolloin ReceiptHero ei käsittele lainkaan Elinkeinonharjoittajan Muiden Asiakkaiden kuitteja. Integraation toteuttamisesta tällä tavoin sekä siitä mahdollisesti aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sovitaan erikseen Elinkeinonharjoittajan ja ReceiptHeron välillä. Elleivät osapuolet erikseen toisin sovi, Elinkeinonharjoittajan Muiden Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn osalta noudatetaan seuraavaa:

A. ReceiptHeron velvollisuudet ja oikeudet

(i) ReceiptHero käsittelee henkilötietoja ainoastaan Elinkeinonharjoittajan lukuun sekä tietosuojalainsäädännön ja ReceiptHeron sopimusehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti;

(ii) ReceiptHero toteuttaa mahdolliset henkilötietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle vain tietosuojalainsäädännön sekä ReceiptHeron sopimusehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti;

(iii) ReceiptHero käsittelee henkilötietoja ainoastaan Elinkeinonharjoittajan antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti, ellei ReceiptHeroon sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä toisin vaadita;

(iv) ReceiptHero varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ovat joko sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus;

(v) ReceiptHero toteuttaa henkilötietojen käsittelijää koskevat pakottavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten tietoturvatoimenpiteet, käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi;

(vi) ReceiptHero auttaa Elinkeinonharjoittajaa asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä;

(vii) ReceiptHero auttaa Elinkeinonharjoittajaa tämän pyynnöstä täyttämään rekisterinpitäjää koskevat tietosuojalainsäädännön vaatimukset, taikka varmistumaan siitä taikka osoittamaan sen, että Elinkeinonharjoittaja on noudattanut tällaisia vaatimuksia ja saattaa Elinkeinonharjoittajan saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen ReceiptHeron käsittelijänä toimimista ja säännösten noudattamisen osoittamista varten;

(viii) ReceiptHero auttaa Elinkeinonharjoittajaa varmistamaan, että Elinkeinonharjoittajalle rekisterinpitäjänä säädettyjä velvollisuuksia koskien käsittelyn turvallisuutta, tietoturvaloukkauksista ilmoittamista rekisteröidyille ja viranomaisille, sekä vaikutustenarvioinnin tekemistä ja siitä tehtävää ennakkokuulemista, noudatetaan siltä osin kuin kyse on ReceiptHeron suorittamasta käsittelystä, ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja henkilötietojen käsittelijän saatavilla olevat tiedot;

(ix) ReceiptHero poistaa tai palauttaa Elinkeinonharjoittajan pyynnöstä ne henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista Elinkeinonharjoittajan ja ReceiptHeron välisen sopimuksen päätyttyä, ellei ReceiptHeroon sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä toisin vaadita;

(x) ReceiptHero sallii Elinkeinonharjoittajan tai muun Elinkeinonharjoittajan valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset, sekä osallistuu näihin;

(xi) ReceiptHero ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä Elinkeinonharjoittajalle saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta tai jos se katsoo, että Elinkeinonharjoittajan antamat ohjeet henkilötietojen käsittelemiseksi ovat lainvastaisia;

(xii) ReceiptHero saa käyttää sopimusvelvoitteita suorittaessaan muiden henkilötietojen käsittelijöiden palveluksia ja siirtää henkilötietoja tässä tarkoituksessa ilman erillistä Elinkeinonharjoittajan ennakkolupaa myös EU/ ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon tietosuojalainsäädännön mukaisesti;

(xiii) ReceiptHero on vastuussa käyttämänsä toisen henkilötietojen käsittelijän velvoitteiden suorittamisesta suhteessa Elinkeinonharjoittajaan; ja

(xiv) ReceiptHerolla on oikeus veloittaa Elinkeinonharjoittajaa yllä mainituista toimenpiteistä tuntiperusteisesti kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaan.

B. Elinkeinonharjoittajan velvollisuudet ja oikeudet

(i) Elinkeinonharjoittajan tulee käsitellä henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa;

(ii) Elinkeinonharjoittaja on velvollinen antamaan kustannuksellaan ReceiptHerolle tätä sitovat kirjalliset ohjeet ja tarvittavat tiedot henkilötietojen käsittelystä;

(iii) Elinkeinonharjoittaja vastaa kaikista tietosuojalainsäädäntöön perustuvista rekisterinpitäjän velvoitteista suhteessa rekisteröityihin (ml. rekisteröityjen informointi henkilötietojen käsittelystä) ja ReceiptHeroon ja lisäksi siitä, että sen antamat ohjeet henkilötietojen käsittelystä ovat tietosuojalainsäädännön mukaiset;

(iv) Elinkeinonharjoittaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että sillä on oikeus antaa ReceiptHerolle antamansa henkilötiedot; ja

(v) Elinkeinonharjoittaja valtuuttaa ReceiptHeron käsittelemään luovuttamiaan henkilötietoja näiden sopimusehtojen mukaisesti.

C. Elinkeinonharjoittajan antamat ohjeet henkilötietojen käsittelylle

(i) ReceiptHeron tulee käsitellä henkilötietoja yksinomaan tunnistaakseen Elinkeinonharjoittajan antamien henkilötietojen joukosta niiden asiakkaiden kuitit, jotka koskevat ReceiptHeron Loppukäyttäjiä tai Sovelluskehittäjän Asiakkaita, jotta ReceiptHero voi käsitellä kyseiset kuitit ReceiptHeron sopimusehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti sekä Sovelluskehittäjän kanssa tarkemmin sovitulla tavalla;

(ii) ReceiptHeron tulee poistaa kaikki sellaiset Elinkeinonharjoittajan antamat henkilötiedot, joita ReceiptHero ei pysty yhdistämään Loppukäyttäjiinsä tai Sovelluskehittäjän Asiakkaisiin viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun se vastaanotti tiedot Elinkeinonharjoittajalta;

(iii) Käsiteltävät henkilötiedot koskevat Elinkeinonharjoittajan Muiden Asiakkaiden kuitteja ja niistä ilmeneviä tietoja, kuten myyjä yhteystietoineen, ostokset hintoineen ja veroineen, kuitinantoajankohta, kuitin tunniste ja ostoksen yhteydessä käytetty maksukortti sekä muut kuitilta tavanomaisesti ilmenevät tiedot; ja

(iv) Käsiteltävät henkilötiedot koskevat Elinkeinonharjoittajan kaikkien asiakkaiden kuitteja.

11. Tietoturva
ReceiptHero toteuttaa ReceiptHeron noudattaen tavanomaisia tietoturvakäytäntöjä, kuten välitettyjen tietojen salausta sekä rajattua varmuuskopiointia. ReceiptHerolla on oikeus tilapäisesti katkaista pääsy ReceiptHeroon, jos (i) Elinkeinonharjoittaja tai sen käyttämät laitteet tai ohjelmistot mahdollisesti vaarantavat ReceiptHeron tai kolmansien osapuolten tietoturvan, tai jos (ii) ReceiptHeroon kohdistuu vakava tietoturvauhka.

12. Immateriaalioikeudet
ReceiptHero tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki ReceiptHeroa koskevat immateriaalioikeudet (mukaan luettuna tekijänoikeudet, tietokannat, tavaramerkit, mallioikeudet, patentit, hyödyllisyysmallit, domain-nimet sekä näitä koskevat hakemukset).

Elinkeinonharjoittaja saa hyödyntää ReceiptHeroa vain Sopimuksen mukaisesti ja sen voimassaolon ajan. Elinkeinonharjoittaja ymmärtää ja hyväksyy, että ReceiptHeron ja sen taustalla olevat ohjelmistot sisältävät ReceiptHeron ja kolmansien osapuolten liikesalaisuuksia, kuten ohjelmiston lähdekoodi, ohjelmistokomponenttien erityiset suunnittelutavat, rakennekaavat ja -logiikat, ohjelmointitekniikat ja näitä koskevat dokumentit. ReceiptHeron ja sen taustalla olevien ohjelmistojen tai niiden koodin kopiointi, purkaminen, tutkiminen tai takaisinmallintaminen on kiellettyä.

Jos kolmas osapuoli väittää ReceiptHeron loukkaavan sen immateriaalioikeuksia, ReceiptHerolla on oikeus (i) hankkia tarvittavat käyttöoikeudet ReceiptHeron käytön jatkamiseksi, (ii) muuttaa ReceiptHeroa loukkauksen poistamiseksi, tai (iii) irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi. ReceiptHerolla ei ole tällaisissa tilanteissa muita vastuita tai velvoitteita.

13. Salassapito
Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaiseksi ymmärrettävä (”Luottamukselliset tiedot”).

Luottamuksellisena tietona ei pidetä tietoa, joka (i) on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, (ii) on saatu kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (iii) oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen samaisen tiedon vastaanottamista toiselta osapuolelta, tai jonka (iv) toinen osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toisen osapuolen Luottamuksellista tietoa.

Osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä Luottamuksellisia tietoja muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja niihinkin vain Sopimuksen kestäessä. Sopimuksen päättymisen jälkeen osapuolet viipymättä palauttavat toisiltaan saamansa Luottamukselliset tiedot tai tuhoavat ne todistettavasti.

Tähän kohtaan 13 liittyvät velvoitteet ovat voimassa Sopimuksen ajan ja joka tapauksessa 3 vuoden ajan Luottamuksellisen tiedon luovutusajankohdasta lukien, vaikka Sopimus päättyisikin aikaisemmin. Tämä kohta ei rajoita osapuolen lakisääteistä vastuuta yritys- tai liikesalaisuuksiin taikka tietosuojalainsäädäntöön liittyen.

Osapuolella on tämän kohdan 13 estämättä oikeus käyttää omassa liiketoiminnassaan, luovuttaa kolmansille osapuolille ja vastaavasti julkaista ReceiptHeron käytöstä kerättyjä tietoja anonymisoidussa muodossa taikka muulla vastaavalla tavalla edellyttäen, ettei tämä muu vastaava tapa vaaranna osapuolen Luottamuksellisten tietojen suojaa. Loppukäyttäjää koskevien osto- ja henkilötietojen osalta sovelletaan kuitenkin aina kohtaa 10.

14. Ei takuuta, vastuunrajoitukset
ReceiptHeron hyödyntäminen tapahtuu Elinkeinonharjoittajan omalla vastuulla. Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa ReceiptHero tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman takuita saatavuudesta, käytettävyydestä, virheettömyydestä taikka soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

ReceiptHero ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten tietojen katoamisesta tai niiden uudelleenluomisesta, saamatta jääneistä voitoista tai eduista, liikevaihdon vähentymisestä, mainehaitasta, kateostoista, kolmansille aiheutuneista vahingoista tai muista ennalta arvaamattomista vahingoista.

15. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa Sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisajan kuluessa noudatetaan Sopimuksen ehtoja.

Molemmilla osapuolilla on lisäksi oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos (i) toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut Sopimusta eikä ole korjannut menettelyään 14 päivän kuluessa vastaanotettuaan toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen sopimusrikkomuksesta, tai (ii) toinen osapuoli ajautuu konkurssiin, asetetaan yrityssaneeraukseen tai osoittautuu muutoin kykenemättömäksi vastaamaan Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

16. Ylivoimainen este
Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa ja jonka johdosta osapuolen velvoitteiden täyttäminen muodostuu kohtuuttoman vaikeaksi tai mahdottomaksi (”Ylivoimainen este”). Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, mielenosoitusta, työselkkausta, lakkoa, työtaistelutoimenpidettä, tulipaloa, luonnonmullistusta, tietoliikennekatkosta tai muuta vastaavaa seikkaa. Osapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään välittömästi, jos Ylivoimainen este on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan Sopimuksen täyttämiseen vähintään 30 päivän ajan.

17. Muut ehdot
Sovellettava laki ja riidanratkaisu. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät 60 päivän kuluessa johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet ensiasteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Sopimuksen siirtäminen, alihankinnat. Osapuolella on oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy, tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Muissa tilanteissa Sopimuksen siirtäminen edellyttää toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Osapuolella on oikeus käyttää alihankkijoita tämän Sopimuksen täyttämisessä. Osapuoli vastaa käyttämiensä alihankkijoiden toiminnasta kuin omastaan.

Osittainen mitättömyys. Mikäli jokin tämän Sopimuksen ehto osoittautuu myöhemmin mitättömäksi tai pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen tai muun viranomaisen lainvoimaisella päätöksellä, niin sellainen mitättömyys tai pätemättömyys ei mitätöi koko Sopimusta, vaan Sopimus jää voimaan muilta osin. Osapuolet sitoutuvat korvaamaan mitätöidyn tai pätemättömän ehdon sellaisella vastaavanlaisella sovittavissa olevalla ehdolla, jonka tarkoitus vastaa mitätöidyn tai pätemättömän ehdon taloudellisia päämääriä niin paljon kuin mahdollista.